Cilj projekta je razviti mehanizme za borbu protiv korupcije i diskriminacije

Osnovni mehanizmi za borbu protiv korupcije i diskriminacije su represivnog i preventivnog karaktera. Preventivni karakter uključuje definiranje jasnih politika (policy making) u borbi protiv neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici. Cilj preventivnih mehanizama je podizanje razine svijesti o važnosti akademskog integriteta upoznavanje članova akademske zajednice sa njihovim pravima i obvezama na Sveučilištu. Represivne mjere uključuju jasno definirana postupanja, kao i moguće sankcije, u slučaju kršenja općih akata i etičkih normi. Jedna od osnovnih pretpostavki za razvijanje navedenih mehanizama je istaknuta potreba za transparentnošću svih procesa koji se provode na Sveučilištu.

Specifični ciljevi projekta:

  • Provođenje ankete među studentima i zaposlenicima o neprimjerenim, odnosno neprihvatljivim oblicima ponašanja u akademskoj zajednici

  • Razvoj strategije za sprečavanje pojava korupcije, diskriminacije i neetičnog ponašanja

  • Razvoj pravnog okvira (smjernica i politika) u skladu sa međunarodnim standardima i standardima EU, nacionalnim zakonodavstvom te internim sveučilišnim aktima i aktima naših sastavnica

  • Razvoj i implementacija edukacijskih kampanja

  • Osnivanje Sveučilišnog Odjela za promociju i zaštitu etičkih načela