AKTIVNOSTI


1. IZRADA I PROVOĐENJE ANKETA

Izrada i provođenje dviju anketa o neprimjerenim, odnosno nedopuštenim oblicima ponašanja (jedne među zaposlenicima, a druge među studentima Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati anketa poslužit će kao podloga za izradu politika i pravnih akata te edukativnih materijala. 

 

2. IZRADA POLITIKA I PRAVNIH AKATA

 • izrada smjernica za suzbijanje korupcije, diskriminacije, seksualnog uznemiravanjs, mobinga, plagiranja, sukoba interesa te razvoja etičkih standarda pri provođenju istraživanja na ljudima i životinjama
 • revidiranje postojećeg Etičkog kodeksa Sveučilišta
 • donošenje potrebnih dodatnih pravnih akata


3. EDUKACIJSKE KAMPANJE

 • izrada specijaliziranog WEB portala
 • organizacija edukacijskih treninga za studentske pravobranitelje i članove etičkih povjerenstava sastavnica Sveučilišta
 • organizacija okruglih stolova, radionica i seminara, a vezano uz osvještavanje problematike koja se odnosi na korupciju, diskriminaciju, seksualno zlostavljanje, mobing, plagiranje, sukob interesa i etičnosti u istraživanju
 • izrada brošura, letaka i plakata koji bi upoznali članove akademske zajednice sa akademski prihvatljivim ponašanjima


4. IZRAVNA POMOĆ

 • osnivanje Odjela za promociju i zaštitu etičkih principa na Sveučilištu u Zagrebu
 • Odjel će, između ostalog, pružati i izravnu pomoć članovima akademske zajednice koji prijave pojave korupcije i diskriminacije te kršenje etičkih principa na Sveučilištu
 • razvoj mehanizama za prijavu slučajeva korupcije i diskriminacije putem specijaliziranog WEB portala


5. UMREŽAVANJE

 • suradnja sa partnerskim sveučilištima u cilju usvajanje primjera dobre prakse
 • povezivanje sa državnim tijelima kojima je cilj suzbijanje korupcije i diskriminacije


6. ODRŽAVANJE KAPACITETA

 • redovite radionice za studente prvih godina studija kako bi ih se upoznalo sa akademski prihvatljivim ponašanjima
 • edukacija za znanstveno-nastavno i administrativno osoblje koje se zapošljava na Sveučilištu kako bi ih se upoznalo sa akademski prihvatljivim ponašanjima
 • redovita publikacija brošura i održavanje WEB stranice Odjela
 • razvoj mehanizma za podnošenje anonimnih prijava


    Odjel bi redovito izrađivao analize i pratio standarde u suzbijanju navedenih pojava; stručno osposobljavanje djelatnika